Општи услови за кориштење апликације "еРачуновођа"

Опште одредбе

Овим Општим условима регулишу се права, обавезе и услови за кориштење апликације "еРачуновођа", између корисника апликације "еРачуновођа" (у даљем тексту: Корисник) и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (у даљем тексту: Савез).

Општи услови за кориштење апликације "еРачуновођа" примјењују се у Савезу заједно са општим условима пословања Савеза. Савез може измијенити и допунити Опште услове у складу са законским и подзаконским прописима, те у складу са пословном политиком и интересима Савеза.

Корисник апликације "еРачуновођа" је сваки члан Савеза као и свако физичко лице којем Савез омогући кориштење и приступ апликацији.

Корисник апликације "еРачуновођа" може бити свако физичко лице који задовољава минималне услове:

  • Да уредно попуни обрасце са неопходним приступним подацима за кориштење апликације приликом регистрације
  • Да посједује минималне техничке услове за кориштење апликације: мобилни телефон/уређај са Андроид или ИОС оперативним системом и приступ глобалној рачунарској мрежи – Интернету
  • Да прихвата Опште услове за кориштење услуге апликације "еРачуновођа".

Обим услуге

Корисник има право да користи све услуге које му омогућава и ставља на располагање апликације "еРачуновођа" (пријава на догађаје, увид у евиденцију часова континуиране едукације, испуњеност услова за обнову лиценце, писане и видео материјале са догађаја и друго)

Уговарање кориштења апликације

Савез одобрава употребу апликације "еРачуновођа" Кориснику, под условом да је Корисник уредно попунио сва обавезна поља приликом регистрације и приступања апликацији те верификовао креирани налог.

Корисник уговара кориштење апликације "еРачуновођа" попуњавањем личних података приликом регистрације за приступ апликацији. Попуњавањем обавезних поља приликом регистрације за приступ апликацији сматра се да је Корисник упознат и да прихвата Опште услове за кориштење апликације "еРачуновођа"

Обавезе и одговорност корисника

Корисник се обавезује:

  • да ће за кориштење апликације "еРачуновођа" осигурати одговарајућу рачунарску и комуникацијску опрему, која је у складу са техничким захтјевима и прописаним упуствима за кориштење апликације;
  •  да ће са дужном пажњом чувати приступне податке апликацији и да их неће давати трећим неовлаштеним лицима;
  • да ће Савез одмах обавијестити о губитку, крађи, злоупотреби или неовлаштеном кориштењу приступних података, те да ће одмах упутити Савезу захтјев за блокаду кориштења апликације;

У случају непридржавања обавеза из претходног става Корисник одговара за сву евентуалну штету која настане.

Корисник је одговоран за тачност свих података унесених приликом приступа апликацији, те сноси ризик уноса нетачних података и злоупотребе у властитом окружењу.

Савез не сноси одговорност у случају да Корисник не може користити апликацију због сметњи у телекомуникацијским каналима, те због других околности које су ван контроле Савеза.

Корисник сноси сву евентуалну штету, која може настати непридржавањем Општих услова за кориштење апликације "еРачуновођа", као и ако трећа особа злоупотријеби Корисникову лозинку односно приступне податке.

Обавеза савеза

Савез је у обавези да у фази заснивања пословног односа са Корисником о кориштењу апликације "еРачуновођа", информише Корисника о условима и свим карактеристикама услуга које апликација нуди.

Савез Кориснику пружа информације и одговарајућа објашњења о условима који се односе на кориштење апликације. Уносом приступних података приликом регистрације, Корисник је сагласан са овим Условима, те их у цијелости прихвата, заједно са свим измјенама и допунама које Савез евентуално може извршити.

Рок важности

Кориштење услуга апликације "еРачуновођа” омогућава се на неодређено вријеме за све активне Кориснике.

Накнада

Кориштење апликације "еРачуновођа” бесплатно је за све Кориснике.

Повјерљивост и кориштење личних података

Корисник апликације "еРачуновођа” добровољно ставља Савезу на располагање личне податке, а све у циљу несумњиве његове идентификације и заштите његових интереса код Савеза.

Корисник апликације даје сагласност да Савез уписане личне податке може користити с намјером вођења евиденције о пријави на догађај (семинар, испит, конгрес, симпозијум, радионица и слично), евиденције часова континуиране едукације и испуњености услова за обнову лиценце (за лица која имају неко од професионално-стручних звања), те комуникацирања путем е-маила или телефона како би Корисник био благовремено обавјештен о врсти и садржају будућих догађаја, организацији истих, као и приступ семинарским материјалима, презентацијама, писаним и видео градивима која буду приказана на догађају.

На све што овим Условима није регулисано, а битно је за кориштење апликације, примјениће се позитивни законски прописи и акта пословне политике Савеза.

Промјена података

Корисник је дужан да сваку насталу промјену личних података пријави Савезу одмах, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана. Све трошкове и евентуалне посљедице настале непријављивањем промјене података Савезу, сноси Корисник.

Завршне одредбе

Општи услови за кориштење апликације "еРачуновођа” имају карактер Уговора и ступају на снагу даном регистрације Корисника на апликацију.

Савез може измијенити и допунити Опште услове за кориштење апликације "еРачуновођа” у складу са законским и подзаконским прописима и интересима Савеза, а о чему ће Корисник бити благовремено обавијештен.

Општи услови ступају на снагу и примјењују се од 01.01.2022.године.

Евентуалне измјене и допуне ових Општих услова доносе се у писаном облику.

У случају спора надлежан је Основни суд у Бањој Луци.

Бања Лука, 31.12.2021. године